PetroSOLAR - Inteligentan i Energetski nezavisan mobilijar koji unapređuje imidž lokacije

Razvili smo grupu Inteligentnih i Energetski nezavisnih proizvoda pod nazivom PetroSOLAR;

#PametnaAutobuskaStajalista   #PametneKlupe   #PametniReklamniTotemi

Petro Mont Petro Solar pametna autobuska stajališta

PetroSOLAR - Inteligentni i Energetski nezavisni proizvodi se napajaju električnom energijom iz obnovljivih izvora energije putem solarnih ploča i opciono kinetičkih podnih ploča. Energija se skladišti u centralnoj bateriji da bi se potom koristila za samo osvetljenje, punjenje mobilnih uređaja, obezbeđivanje WiFi signala, napajanje reklamnih monitora, rasvetu reklamnih panoa i brojne druge aplikacije.

Zahvaljujući primeni zelene energije i energetskoj nezavisnosti, osnovna prednost svih naših proizvoda je brza i jednostavna montaža na bilo koju željenu lokaciju u gradskoj ili van gradskoj sredini, što ih čini idealnim rešenjem za postavljanje na brojnim lokacijama u gradovima, kao i u Parkovima, Skijalištima, Šetalištima, Plažama, na Auto-putevima, Graničnim prelazima, Otvorenim parking prostorima, Turističkim lokacijama ili pak zaštićenim prirodnim područjima kao što su Nacionalni parkovi.

Tri ključne prednosti instaliranja PetroSOLAR proizvoda su: 
1.Povećanje Bezbednosti u gradskim & van gradskim i neosvetljenim sredinama
2.Zadovoljenje konstantne potrebe za Internetom i dodatnom energijom za mobilne uređaje
3.Povećana interakcija sa mobilijarom - doprinosi efikasnijem prenošenju reklamno-informativnih poruka

PetroSOLAR – T O T E M

PetroMont - PetroSOLAR totemi

 

 

 

 


 

 

PetroSOLAR TOTEMI su namenjeni za instalaciju na najrazličitijim lokacijama u gradu ili van njega. Svaki Totem poseduje sopstvenu rasvetu i energetski je nezavisan, jer se napaja zelenom energijom, putem Solarnih panela. Osnovna namena im je da korisnicima obezbedi BESPLATNO punjenje mobilnih uređaja, a opciono Wi-Fi signal kao i pružanje reklamno - turističkih informacija o lokaciji gde se nalaze ili atrakcijama u blizini. (Kao opcija postoji mogućnost instaliranja Kinetičkih podnih ploča koje generišu električnu energiju od koraka pešaka koji prolaze)

PetroSOLAR – Pametne Klupe

PetroMont - PetroSOLAR klupe

 

 

 

 

 


 

PetroSOLAR Pametne Klupe su namenjene postavljanju u parkovima i ostalim gradskim ili van gradskim lokacijama kao što su; Šetališta, Izletišta, Skijališta, Plaže,…itd. Klupe su opremljene solarnim foto naponskim ćelijama i poseduju sopstvenu LED rasvetu, koja tokom noći može da služi kao glavna Javna rasveta npr; pešačkih staza i sl. Svaka klupa poseduje integrisanu bateriju sa izvodom za besplatno punjenje mobilnih uređaja, a opciono se može se integrisati i Wi-Fi HotSpot za bežični intenet, kao i brojne druge aplikacije. (Postoji više modela pametnih klupa).

Zahvaljujući primeni solarne energije, javni troškovi električne energije će biti značajno smanjeni, a briga o zaštiti životne sredine primenom obnovljivih izvora energije umnogome unapređena. (Kao opcija postoji mogućnost instaliranja Kinetičkih podnih ploča koje generišu električnu energiju od koraka pešaka koji prolaze)

PetroSOLAR – BUS Stop / A U T O B U S K A Stajališta su Inteligentna i energetski nezavisna autobuska stajališta koja unapređuju imidž grada

PetroMont - PetroSOLAR autobuska stajališta

 

 

 

 

 

 

 

Svako stajalište je energetski nezavisno i u osnovnoj varijanti ima integrisano; Solarnu ćeliju sa baterijom, samostalnu rasvetu i besplatne punjače za mobilne uređaje. Pored osnovnih elemenata, PetroSOLAR Pametna autobuska stajališta mogu da integrišu i brojne dodatne elemente kao što su; Wi Fi hotspot za bežični internet, postavljanje interaktivnih monitora i reklamnih panoa / City light, Roto i štampane reklame /, kao i Klupe, Kante za otpatke,…

Kao posebna nadogradnja, naša autobuska stajališta su u mogućnosti da budu umrežena u jedinstvenom gradskom BUS STOP sistemu koji je u mogućnosti da prati i pruža obaveštenja o autobuskim linijama, očekivanim vremenima dolaska autobusa,…ili pak informacije o kvalitetu vazduha, temperaturi, vlažnosti, broju pešaka,… (Kao opcija postoji mogućnost instaliranja Kinetičkih podnih ploča koje generišu električnu energiju od koraka pešaka koji prolaze)

Petro-SOLAR autobuska stajališta su modularnog tipa, veoma su jednostavna za montažu kako u gradskim tako i u vangradskim sredinama, i u zavisnosti od želje & potrebe i lokacije montaže mogu da se povećaju/smanje kako bi zadovoljila prihvat odgovarajućeg broja putnika. 

Ostale BITNE prednosti PetroSOLAR proizvoda;
- Unapređenje imidža lokacije atraktivnim i visoko funkcionalnim mobilijarom
- Primena Zelene energije iz obnovljivih izvora
- Ušteda klasičnih energenata primenom obnovljivih izvora energije
- Smanjenje troškova potrošnje javne električne energije
- Povećana briga bezbednosti u saobraćaju primenom stajališta & totema u vangradskim sredinama

Kontakt osoba:
Lazar Jošanov - Author
Tel: +381 62 760 339
email: lazarjosanov@gmail.com  

Skype: Lazar.Josanov

PetroSOLAR PametneKlupe PetroMont
Pametna Autobuska stajalista BUS Stop PetroSOLAR
PetroSOLAR PametnKlupa single
PetroSOLAR PametnKlupa double
PetroMont PetroSOLAR pametneklupe